+Chém trong essay: ‘ICJ’s Opinion on Kosovo is fundamentally flawed

+Chém trong essay: ‘ICJ’s Opinion on Kosovo is fundamentally flawed. The finding that “in accordance with means not in violation of” is an extremely problematic approach…
The recognition of Quebec concept would obliterate the consistency of international law regarding the relationship of two Principles, invite world powerhouses to participate in the battlefield of self-determination meaning and create their own hubs in international law…’
+ Bình nhận được: ‘A scholarly, ambitious piece of work grounded on excellent knowledge and understanding.’
Kiểu viết bạt mạng bạ đâu chửi đó như Chí Phèo của mình có vẻ được ưa chuộng ở UK hơn ở Việt Nam :)) 6 tháng trong lần đầu tiên xuất ngoại dài hạn kết thúc tốt đẹp với 4 bài luận và việc phá được “Lời nguyền 70” của hơn ba bốn thế hệ postgraduate ở Westminster :)).
Bạn mình hỏi vì sao vui thế? Vì thằng chưa bao giờ dám chi hơn 2,5 triệu cho một khóa Anh ngữ 3 tháng và chỉ học khi đến kỳ thi như mình hiện đang bình luận luật quốc tế tại London. Như một phép màu… Nghèo cũng là cái tội nhỉ :))
See Translation